تشخیص فرش ۱۰۰ % با نخ اکریلیک[نخ اکریلیک]

اکریلیک چیست؟ نخ  اکریليک الیافی مصنوعی هستند که از پلیمری به نام پلی اکریلو نیتریل با حداقل مولکولی در حدود ۱۹۰۰ مونومر واحد ساخته شده است.در ایالات متحده به پلیمری که حداقل ۸۵% ان پلیمر اکریلو نیتریل باشدنخ  اکریليک  گفته می شود. الیافنخ  اکریليک  سبک،گرم و حالتی شبیه به پشم دارد. همچنین زمانی کهنخ  اکریليک  بر […]

ادامه مطلب