نقشه های اورجینال و ثبتی باعث زیبا تر شدن نقشه میشوند و هنر طراح در تمام طرح و گل فرش مشخص است