وبلاگ

بررسي وضعيت فعلي صادرات فرش

بررسي وضعيت فعلي صادرات فرش با استفاده از آمار سال‌هاي ۷۸-۱۳۷۰

در سال ۱۳۷۰، صادرات فرش ايران ۱۱۱۷ ميليون دلار بود كه ۴۳ درصد صادرات غيرنفتي كشور را تشكيل مي‌داد. رقم صدور فرش در سال ۱۳۷۳ به حدود ۱۶۷۴ ميليون دلار رسيد كه ۴۴ درصد صادرات غيرنفتي كشور بود. اين ارقام در سالهاي بعد به شدت افت كرده تا آنجا كه در سال ۱۳۷۷ به پايينترين حد در اين دهه يعني به ۵۷۶ ميليون دلار و حدود ۲۰ درصد صادرات غيرنفتي كشور رسيد.

رقم صادرات غيرنفتي كشور نيز كه در سال ۱۳۷۳ به ركود ۸/۴ ميليارد دلار رسيده بود از سال ۱۳۷۴ به بعد تا به حال در حدود ۳ الي ۱/۳ ميليارد دلار جا زده است و عليرغم تمامي تسهيلات و راهكارهاي ارايه شده، هيچگاه نتوانسته است به جايگاه سال ۱۳۷۳ نزديك شود.

جدول شماره دو صادرات فرش ايران را طي سالهاي ۱۳۷۰ الي ۱۳۷۸ به نمايش ميگذارد. درصد سهم فرش نسبت به صادرات غيرنفتي كشور نيز در اين جدول مشخص ميباشد.

 

صادرات فرش ايران در سالهاي ۷۸- ۱۳۷۰

سال ميليون دلار درصد صادرات غيرنفتي
۱۳۷۰ ۱۱۱۷ ۴۳
۱۳۷۱ ۱۰۳۱ ۳۶
۱۳۷۲ ۱۳۸۳ ۳۷
۱۳۷۳ ۱۶۷۴ ۴۴
۱۳۷۴ ۹۱۹ ۳۰
۱۳۷۵ ۶۰۲ ۲۰
۱۳۷۶ ۵۹۵ ۲۲
۱۳۷۷ ۵۷۶ ۲۰
۱۳۷۸ ۶۹۱ ۵۶/۲۰

 

وضع پيمان ارزي و اعمال سياستهاي اقتصادي و ارزي نابخردانه و غيركارشناسي و بكارگيري نرخ ارزيابي بالا و غيرواقعي جهت پيمان سپاري فرشهاي صادراتي و بكارگيري قوانين پيچيده ، نارسا و متغير را مي‌توان از دلايل افت شديد صادرات به شمار آورد. صادرات فرش در سال ۷۸ نسبت به سال قبل از ۳/۲۱ درصد رشد برخوردار شده از ۵۷۶ ميليون دلار به ۶۹۱ ميليون دلار رسيد.

در ۹ ماه نخست سال ۸۰ صادرات فرش و صنايع دستي به ۸/۴۰۲ ميليون دلار رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال ۷۹، ۳۰/۱۵ درصد كاهش را نشان مي‌دهد. بيشترين كاهش صادرات در بين گروههاي مختلف كالاهاي صادراتي غيرنفتي متعلق به فرش و صنايع دستي بود. صادرات فرش همراه مسافر نيز با كاهش ۹/۱۵ درصدي در ۹ ماه نخست سال ۸۰ به ۶۵ ميليون دلار كاهش يافت. از مجموع صادرات ۸/۴۰۲ ميليون دلاري فرش در مدت ياد شده سهم صادرات فرش دستباف ۳/۳۸۹ ميليون دلار بوده كه از صادرات ۱۶ هزار تن فرش به خارج از كشور كسب شده است. اين ارقام در مقايسه با مدت مشابه با مدت مشابه سال ۷۹، از لحاظ وزني ۶/۱۷ و از لحاظ ارزشي ۸/۱۴ درصد كاهش نشان مي‌دهد.

سهم صادرات فرش دستباف از ۸/۱۷ درصد كل صادرات غيرنفتي در ۹ ماه نخست سال ۷۹ به ۷/۱۲ درصد در سال ۸۰ كاهش يافته است.

ارزش صادرات غيرنفتي و فرش دستباف و نرخ رشد آنها (ميليون دلار و درصد)