فرش هیوا 700 شانه چند سال ضمانت دارد؟

فرش هیوا فیلی ۷۰۰ شانه ۵سال ضمانت کیفیت دارد