فرش هیوا چند شانه تولید میشود

فرش هیوا ۷۰۰ شانه و ۵۰۰ شانه تولید میشود