فرش هزار شانه جدید نقشه سطنتی

تومان 4,800,000تومان 9,600,000

فرش 1200 شانه گلبرجسته نقشه مرجان رنگ کرم

تومان 4,975,000تومان 9,950,000

فرش افشان 1000 شانه گلبرجسته نقشه اسلیمی

تومان 4,800,000تومان 9,600,000

فرش نقشه 1000 شانه طرح علیا گلبرجسته رنگ کرم

تومان 4,800,000تومان 9,600,000

فرش 1200 شانه شانار رنگ کرم گلبرجسته

تومان 4,975,000تومان 9,950,000

فرش 1200 شانه نقشه اصفهان گلبرجسته رنگ فیلی

تومان 4,975,000تومان 9,950,000

فرش 1200 شانه اسلیمی گلبرجسته رنگ کرم

تومان 4,975,000تومان 9,950,000

فرش گلسار کرم 1200 شانه گلبرجسته

تومان 4,975,000تومان 9,950,000

فرش نقشه مَه گل کرم گلبرجسته

تومان 4,975,000تومان 9,950,000

فرش کاشان- نقشه سونیا کرم گلبرجسته

تومان 4,975,000تومان 9,950,000

فرش نقشه مهیا آبی اطلسی گلبرجسته

تومان 4,975,000تومان 9,950,000

فرش 1200 شانه کاشان طرح پیچک کرم برجسته

تومان 4,975,000تومان 9,950,000