فرش نقشه نیلا فیلی 700 شانه

قیمت فرش ۶ متری 6,500,000 تومان

فرش نقشه کژال فیلی 700 شانه

قیمت فرش ۶ متری 6,500,000 تومان

فرش کاشان -نقشه پاییزان 1000 شانه فیلی

قیمت فرش ۶ متری 7,500,000 تومان

فرش نقشه بهار فیلی 700 شانه

قیمت فرش ۶ متری 6,500,000 تومان

فرش طرح افشان گیلدا فیلی

قیمت فرش ۶ متری 6,500,000 تومان

فرش 500 شانه هیوا فیلی

قیمت فرش ۶ متری 2,450,000 تومان

فرش 500 شانه چکاوک فیلی

قیمت فرش ۶ متری 2,450,000 تومان

فرش 500 شانه هالیدی فیلی

قیمت فرش ۶ متری 2,450,000 تومان

فرش طرح افشان شاهان فیلی

قیمت فرش ۶ متری 6,500,000 تومان

فرش طرح افشان یاشار فیلی

قیمت فرش ۶ متری 6,500,000 تومان

فرش کاشان – 1200 شانه مدل حوض نقره سیلور

قیمت فرش ۶ متری 7,700,000 تومان

فرش طرح افشان گلریز فیلی

قیمت فرش ۶ متری 6,500,000 تومان