فرش کاشان

ابريشم / پنبه

نخستين زادگاه ابريشم را كشور چين مي دانند. چينيان نزديك به ۲۷۰۰ سال پيش از مسيح آنراشناخته ، از آن سود مي جستند. ابريشم از كرمهای گوناگونی به دست مي آيد كه بهترين آنها كرم ابريشم معمولی با نام بوم بيكس مي باشد كه از برگ درخت توت تغذيه ميكند. امروزه حدود ۶۰درصد توليد ابريشم جهان متعلق به ژاپن ، ۴۰ درصد باقيمانده به ساير كشورها تعلق دارد. ساليانه در دنيا ۳۵۰۰۰ تن ابريشم توليد مي شود كه كشور ايران ، تنها ساليانه ۱۰۰۰ تن از اين محصول رادر برنامه دارد. از قديم توليد ابريشم ايران در نواحی ساحلی دريای خزر و استان خراسان رواج داشته . ماده ابريشمين به صورت دو رشته از دو سوراخ ريز كه در بخش زيرين لب كرم جای داردبيرون آمده ، با يكديگر مخلوط مي شوند و بلافاصله در برابر هوا خشك مي گردند. درازای اين رشته ها به ۳۵۰ تا ۱۲۰۰ مي رسد. بعد از گذشت يك هفته از تنيدن پيله ، كرم برای باز كردن پيله ،بادفع يك ماده ی قليايی پيله را سوراخ مي كند. برای جلوگيری از سوراخ شدن پيله و ابريشم كشی از آن ، پيله را وارد بخار گرم ۷۰ تا ۸۰ درجه ی سانتيگراد نموده ، بدين ترتيب كرم را مي كشند(خفه مي كنند). از ۱۰ كيلو پيله تازه حدود ۳ كيلو پيله خشك و از اين ۳ كيلو حدود ۷۰۰ تا ۱۰۰۰گرم تار ابريشم توليد مي شود. به لايه سلولزی شكل پيله و كرم مانده در ته ظرف ، ته تشتی يا ته خال مي گويند. بعد از اين كار ابريشم را به قلياب (كلياب ) كشی مي برند تا صمغ ابريشم گرفته شود. از هر ۱۰۰ كيلو، ۲۵ كيلو صمغ خارج مي شود و ۷۵ كيلو تار سفيد و نرم باقی مي ماند.

پنبه يا پمبك (PAMBAK) واژه ای پهلوی است وبه گياهی اتلاق می شود كه دارای ساقه سبك و كوتاه وشاخه های نازك ، برگهای درشت با گلهای زرد يا سرخ رنگ مي باشد. به ميوة آن غوزه ميگويند كه ۳ تا ۵ ترك دارد. غوزه پس از رسيدن شكافته شده و از ميان آن دانه هايی به همراه رشته ها يا تارهای سفيد رنگی نمايان ميگردد. تارهای پنبه همگی يك اندازه نبوده بلكه درهر غوزه طول تارها متفاوت ميباشد. پنبه را با دست يا دستگاه از دانه جدا ميكنند ودر نخ ريسی وپارچه بافی به كار مي برند. از همگی وزن يك غوره تنها يك سوم آن دانه و پوست و بقيه از الياف و رشته های پنبه درست شده است . بهترين گونة آن آمريكايی است كه گياه آن دارای گلهای سفيدو تارهای آن گاهی به ۸۰ ميليمتر مي رسد. ديگر پنبة مصری است كه گلهايش زرد است . پنبة آسيايی درايران و برخی كشورهای ديگر آسيا مي شود. اين پنبه دارای رشته های كلفت و كوتاه است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *