مطالبی درباره فرش, وبلاگ

كاربرد ابزار و وسايل رنگ آميزي نقشه فرش

رنگ آميزي نقشه فرش

رﻧﮓ آﻣﻴﺰی ﻧﻘﺸﻪ ﻓﺮش یکی از مراحل طراحی نقشه فرش است که توسط کسی انجام میپذیرد ﻛﻪ از ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻓﺮش ، ﻧﻘﻄﻪ ﺷﻤﺎر ﻛﺮدن ﻧﻘﻮش ﻫﻨﺪﺳﻲ، ﻧﻘﻄﻪ ﭼﻴﻦ ﻛﺮدن ﻧﻘﻮش ﻣﻨﺤﻨﻲ ، کامل کردن ﻧﻘﺸﻪ فرش ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪاد و ﻗﻠﻢ ﻣﻮ و ترکیب رنگ و روانشناسی آنها مطلع باشد.

روشھاي ساخت رنگھاي مورد استفاده در كار نقاشي نقشه فرش نه تنھا با روشھاي ساخت و تركیب رنگھا در ديگر صنايع و ھنرھا يكسان نیست بلكه تفاوتھاي چشمگیري نیز دارد . بعضي از نقاشان روشھاي مخصوصي در ساختمان تركیب رنگھا به كار مي برند . اگر تمامي اين روشھاي انحصاري جمع بندي شوند در پايان تمامي روشھا و رنگھاي حاصله به يك نمونه رنگ منتھي مي شود. با اين تفاوت كه از نظر كیفیت و شفافیت كه دو عامل اصلي در ساختمان تركیبھاي رنگ به شمار مي روند با ھم فرق دارند.

مراحل تولید نقشه فرش :

برای آماده شدن یک نقشه فرش باید مراحل زیر را طی کنیم :

  1. طراحی
  2. انتخاب رنگ و نقاشی نقشه
  3. نسخه برداری
  4. رنگ آمیزی نقشه فرش
  5. نقطه چینی

ابزار و وسايل رنگ آميزي نقشه فرش :

اﺑﺰار و ﺗﺠﮫﯿﺰات وﺳﺎﻳﻞ رنگ آمیزی نقشه فرش ، ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻧﻘﺸﻪ ﻓﺮش ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﯿﺮد. ﻣﻨﻈﻮر از وﺳﺎﻳﻞ ﻛﺎر، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از آﻻت و ادوات ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺟﮫﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻘﺸﻪ ھﺎي ﻓﺮش از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﮫﺎي ﻛﺎر ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻓﺮش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
طرح اصلی ، میز تحریر ، میز مخصوص کپی ، کاغذ شطرنجی ، مداد ، مداد پاک کن ، مداد تراش ، قلم مو در اندازه های مختلف ، پیاله یا کاسه کوچک ، رنگ ساب ، رنگ اکر ، شیشه قلم شور ، قیچی ، سنجاق ته گرد ، کاغذ کپی ، پودر سینکا ، صمغ ،دستمال کاغذی

طرح اصلی : همان نقشه اولیه است که طراح بدون ریزه کاری هایی مثل رنگ و توضیحات و … بدست می دهد.

میز تحریر : میزی مخصوص کارهای رنگ آمیزی و نقطه چینی است که میتوان نقشه را بر روی آن پهن نمود.

میز مخصوص کپی : میزی شبیه میز تحریر است که سطح آن شیشه ای بوده و لامپی مهتابی در آن تعبیه شده است.

کاغذ شطرنجی : همان موتیف و نوعی کاغذ چاپی ست که نقشه بر روی آن رسم میشود.

صمغ : ماده است به صورت پودر که جهت چسبندگی رنگ در محل مورد نظر به کار میرود.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *