تمام اطلاعات و اخبار فرش کاشان در این قسمت سایت قرار میگیرد .نمایندگان عزیز فرش کاشان میتوانند از اطلاعات و رویداد های فرش کاشان باخبر باشند